Política de Ventas y Devoluciones

En compliment del que disposa l'article 10 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic (Llei 34/2002) l'informem que vostè està formalitzant una transacció comercial amb Ajuntament d’Alcarràs, amb el número de NIF P2501100H, amb domicili social Plaça de l’Església 1, 25180, Alcarràs (en endavant, l' "Organitzador").

La compra de l'entrada implica l'acceptació de les condicions generals en el moment de la compra. Les següents condicions de compravenda tenen com a finalitat establir els termes i explicar els detalls de l'operació de compra d'entrades per part dels usuaris que procedeixin a l'adquisició per aquesta via, així com els drets i obligacions inherents a la/es entrada/es objecte de compra.

  1. SERVEI DE VENDA D'ENTRADES, ABONAMENTS I ACTIVITATS

1.1. Condicions del Servei de Venda

La venda es realitza d'acord amb les normes i regulacions del recinte i de l’Organitzador de l'esdeveniment les quals estaran a disposició del comprador a la taquilla del recinte. La infracció de qualsevol d'aquestes normes i regulacions, o qualsevol altre acte que pugui provocar dany, perjudici o greuge, donarà dret a l'organitzador de l'esdeveniment a expulsar al Comprador del recinte.

La revenda il•legal d'una entrada i/o servei, o l'intent de revenda il•legal constitueix causa suficient per a la confiscació o cancel•lació d'aquesta entrada sense dret a reemborsament ni qualsevol altre tipus de compensació.

L'Organitzador es reserva el dret d'admissió als espais.

L'Organitzador està legalment autoritzat a efectuar les revisions i registres pertinents per verificar que es compleixen les condicions de seguretat dins dels espais.

  1. POLÍTICA DE CANVIS I DEVOLUCIONS

2.1. Aspectes generals

No s'admetran canvis o devolucions en la venta dels serveis, excepte en cas de cancel•lació dels mateixos.

La impossibilitat d'assistir a una activitat o la comissió d'un error en realitzar la compra dels serveis no són motius que permetin la seva devolució.

D'acord amb la normativa vigent en matèria de consum i d'ordenació del comerç minorista, el Comprador no pot exercir el dret de desistiment ni de resolució.

En cas de suspensió de l'Esdeveniment un cop transcorregut més de la meitat del mateix, el Comprador no tindrà dret al reemborsament del Preu del servei.

Les males condicions climatològiques no donen dret a devolució de l'entrada o del Preu de la mateix.

Davant de qualsevol cancel•lació o canvi que es produeixi en un esdeveniment, l’Organitzador podrà enviar un correu electrònic al comprador a l'adreça que hagi indicat en el formulari de compra informant sobre la cancel•lació o canvi.

2.2. Canvis i devolucions

Només s'admetran canvis i devolucions en cas de cancel•lació de l'Esdeveniment.

En el cas que l'Organitzador decideixi procedir a la devolució del preu, aquesta es farà conforme preveu l’ordenança general reguladora dels preus públics i en l’establert en el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

TANCAR